Dernek Tüzüğü

tuzuk-mayis-2022.pdf dosyasını indirmek için tıklayın!

Tüzüğümüz

DERNEĞİN ADI
MADDE-1

Derneğin adı PENCERE ÜRETİCİLERİ KALİTE BİRLİĞİ “PÜKAB” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE-2

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, gerekli görülen hallerde, yasal mevzuata uygun olarak temsilcilikler açabilir. Şube açılmasına karar verilmesi halinde, Dernekler Kanununun ve bağlı yasal düzenlemelerin  bu konudaki hükümleri uygulanır şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI
MADDE-3

Derneğin amacı:

1         Profil

2         Pencere

3         Kapı

4         Donanım / Aksesuar

5         Yardımcı malzemeler

6         Pencere ve cam makinaları

7         Pencere camı

8         İlgili kimyevi maddeler

Diğer ilgili malzemelerden oluşan iştigal konusu ile ilgili bulunan  pencere ve kapı sektörü üreticileri ve satıcıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel  veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanması hedefi gözetilerek ,  derneğin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1)Türkiye’de pencere ve kapı sanayisinin ve bağlı sektörlerin gelişmesi ve büyümesini, sektörde evrensel standartlara uygun kuralların oluşturulması ve  uygulanmasını  teşvik etmek, bu yönde  katkı sağlamak,

2) Üreticilerin ve tüketicilerin, bilgi sahibi olmasını sağlamak.

3) Kurallara uygun iş yapmayı özendirmek, teşvik etmek

4)Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,

5) Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ
MADDE-4

“PÜKAB” aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar

1) Pencere ve kapı endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak

2) Avrupa Birliği (AB) ‘ nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, AB’ nin Türkiye’ ye dair standart oluşturma çalışmalarında Türk pencere ve kapı sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, AB’de sektörü Türkiye adına  temsil etmek.

3)Pencere ve kapı endüstrisi için bilgi merkezi olmak

4) Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak.

5)Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak.

6)Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Federasyon kurmak veya kurulmuş Federasyonlara katılmak.

7). Pencere ve kapı sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden Dernek üyelerini haberdar etmek.

8) Pencere ve kapı sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

9)Malzemelerin, TSE, CE, uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı ile,  ithalatta ve uygulamada da standart şartların gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar yapmak.

10)Üretimde verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek.

11)İlgili malzeme ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın arttırılması için çalışmalar yapmak.

12)Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak.

13)Pencere ve kapı sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, , tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

14) İlgili malzemeleri tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler ve fuarlar açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak, katılmayı teşvik etmek.

15)Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.

16)Türkiye’de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş insanlarının  Dernekle işbirliği içinde olmalarını organize etmek, pencere ve kapı sanayisinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesini özendirmek.

17)Türk pencere ve kapı malzemesi sanayisinin, dünyada rekabet gücünün oluşturulması ve arttırılması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak.

18)Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki Dernekler başta olmak üzere; Derneğin amaçlarına paralel amaçlar taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ulusal çıkarlarımıza aykırı faaliyetlerde bulunmayan yabancı Derneklerle ve diğer ilgili uluslararası mali kurum ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak,

19)Derneğin amacına yönelik  faaliyetleri için radyo, televizyon, yazılı basın, sosyal medya gibi tüm iletişim olanaklarından faydalanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip etmek, yerli, yabancı sergi ve fuarlara katılım için gerekli girişimleri yapmak, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bulunmak

20)Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, gayrimenkul satın alabilir, satabilir, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, Derneğe ait taşınmazları kiraya verebilir, taşınmazları üzerine rehin ve ipotek kabul edebilir,

21)İlgili mevzuat çerçevesinde, İktisadi İşletme kurabilir, üyelerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak üzere lokal ve sosyal tesis açabilir, işletebilir, işlettirebilir.

ÜYELİK HÜKÜMLERİ
MADDE-5

18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir.

Bu başvurudaki yeterlilik koşulları aşağıdaki gibidir:
1-Müracaat eden kişi plastik, alüminyum, ahşap, sac – demir veya bu malzemelerin birleşimi  kapı ve pencere sistemleri, cam, pencere ve/veya aksesuar, üretimi, satış ve pazarlaması konusu ile iştigal eden  gerçek kişi ve/veya şirket sahibi, ortağı, yöneticisi, şirket temsilcisi, iş adamı ve sanayici niteliklerini kapsamalıdır.
2-Dernek  üyeliği  için başvuruda bulunan kişi, üyelik başvurusu için  gerekli bütün belgeleri ibraz etmelidir.
3-Dernek üyeliği için başvuruda bulunan kişi   üyelik için belirlenen aidatları ödemeyi taahhüt eder.
4- Dernek üyeliği için başvuruda bulunan kişi   Dernek tüzüğünün ve Derneğin üyeliğini kabul ettiği Birlik ve bağlayıcı üst kuruluşların  bağlayıcı kurallarına uymayı taahhüt ederler.

Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin Dernek  üyeliği, Türkiye’deki yasal koşulları yerine getirmesiyle mümkündür.

Fahri Üyelik; plastik, alüminyum, ahşap, sac – demir veya bu malzemelerin birleşimi  kapı ve pencere sistemleri, cam, pencere ve/veya aksesuar, üretimi, satış ve pazarlaması konusu ile iştigal eden  gerçek kişi ve/veya şirket sahibi, ortağı, yöneticisi, şirket temsilcisi, iş adamı ve sanayici nitelikleri dışında kalıp, derneğe maddi ve manevi katkısı olanlardan Yönetim kurulu kararı ile uygun  görünenler, fahri üye olurlar. Aidat ödemezler.
Fahri üyelerin genel kurullarda oy hakkı yoktur. Genel Kurul kararı ile oluşturulan   yönetim organlarına seçilemezler.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6.1

1-Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma ,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarının ödenmesine engel olmayıp, Üye’nin ayrılma tarihine kadar olan borçlarının ödenmesi zorunludur.

2-Üye Dernekler Kanunu ve konu ile ilgili yasal mevzuatta Dernek üyesine  tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir (1) oy hakkı olup oyunu bizzat veya usulüne uygun şekilde tayin ettiği  yazılı  vekili aracılığı ile  kullanır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde6.2

Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir.

Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması.

Birlik çalışmalarına her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması,

Sosyal ve ahlaki kişilik özellikleri nedeniyle  Dernek amacı ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olduğu  en az beş(5) Dernek üyesinin yazılı başvurusu üzerine  Yönetim Kurulunca verilen karar ile belirlenenler,

Dernekten yetki almaksızın derneği maddi ve manevi yükümlülük altına sokanlar.

Üyenin ölmesi

Üyenin, üye olma koşullarını yasal veya başka bir nedenle yitirmiş olması.

Üyelik ödentisinin altı (6) ay ödenmemiş olması.(Her yılın Ocak ayını takip eden 6 ay içinde üyelik aidatını ödememek)

Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılan dernek üyesinin ismi ,üye kayıt defterlerinden silinir. Üyeliğine son verilen kişi dernek ve bağlı kuruluşlarından maddi ve manevi hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılmasının ardından Dernek ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi kalmaz .Derneğe ait dernek ibaresini taşıyan tüm basılı ve görsel tanıtım malzemelerini iade eder ve dernek logosunu kullanamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 7

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetim Kurulu

GENEL KURUL
MADDE-8

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Genel Kurul genel merkez asıl üyelerinden oluşur.

Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak OCAK ayı sonuna kadar üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

1-Genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca, Genel Kurul, Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerine veya  Dernek Üyelerinin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz.

Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

2-Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu Üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan Üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler, ancak Dernek Organlarına seçilemez,  seçime de katılamaz, oy kullanamazlar.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyeler, belirlenen toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, kararlaştırılan günde toplantının yapılması için gerekli olan çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

3-Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” deki (Hazirun Cetvelindeki) isimleri  karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar için gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamamasına dair Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından ortak bir tutanak düzenlenir.

Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Açılışın ardından  toplantıyı idare etmek üzere Üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla toplantının düzenini ve sağlıklı yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir Divan başkanı, genel kurul tarafından gerekli görülen sayıda  Sayman ve Divan Katibi seçimi yapılır.  Toplantının yönetimi Divan Başkanı tarafından yapılır.  

Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı ve imzalı belge ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur..

TOPLANTI YETER SAYISI

4-Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ ne göre Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

5-Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır.

Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-9

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1)Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,


2)Dernek Tüzüğü’ nün değiştirilmesi,


3) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi ve/veya  edilmemesi


4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık aidatın aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,


5) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,


6) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, Vakıf, Federasyon ve Konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,


7) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


 </div> </div> </div> <div class=