Tüzüğümüz

DERNEĞİN ADI
MADDE-1

Derneğin adı PENCERE ÜRETİCİLERİ KALİTE BİRLİĞİ “PÜKAB” dir.

DERNEĞİN MERKEZİ
MADDE-2

Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Dernek, gerekli görülen hallerde, yasal mevzuata uygun olarak temsilcilikler açabilir. Şube açılmasına karar verilmesi halinde, Dernekler Kanununun ve bağlı yasal düzenlemelerin  bu konudaki hükümleri uygulanır şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI
MADDE-3

Derneğin amacı:

1         Profil

2         Pencere

3         Kapı

4         Donanım / Aksesuar

5         Yardımcı malzemeler

6         Pencere ve cam makinaları

7         Pencere camı

8         İlgili kimyevi maddeler

Diğer ilgili malzemelerden oluşan iştigal konusu ile ilgili bulunan  pencere ve kapı sektörü üreticileri ve satıcıları ile sektörle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan ve bu sektöre maddi manevi katkılar sağlayan tüzel  veya gerçek kişilerin bir çatı altında toplanması hedefi gözetilerek ,  derneğin amacı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1)Türkiye’de pencere ve kapı sanayisinin ve bağlı sektörlerin gelişmesi ve büyümesini, sektörde evrensel standartlara uygun kuralların oluşturulması ve  uygulanmasını  teşvik etmek, bu yönde  katkı sağlamak,

2) Üreticilerin ve tüketicilerin, bilgi sahibi olmasını sağlamak.

3) Kurallara uygun iş yapmayı özendirmek, teşvik etmek

4)Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,

5) Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI ve FAALİYETLERİ
MADDE-4

“PÜKAB” aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapar

1) Pencere ve kapı endüstrisinin büyütülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak

2) Avrupa Birliği (AB) ‘ nin standart oluşturma çalışmalarında yer almak, AB’ nin Türkiye’ ye dair standart oluşturma çalışmalarında Türk pencere ve kapı sanayisi temsilcilerinin etkin şekilde yer almasını sağlamak, AB’de sektörü Türkiye adına  temsil etmek.

3)Pencere ve kapı endüstrisi için bilgi merkezi olmak

4) Tüm sektörün performansını geliştirecek çalışmalar yapmak, kaynakların sürekliliğini ve üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak.

5)Çevre koruma ve hammadde kullanımı konularında yön gösterici olmak.

6)Ortak amaçların gerçekleştirilmesi için diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte Federasyon kurmak veya kurulmuş Federasyonlara katılmak.

7). Pencere ve kapı sektörüne malzeme üreten sanayi kuruluşları arasında koordinasyon sağlayarak, teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerden Dernek üyelerini haberdar etmek.

8) Pencere ve kapı sektörünün diğer kollarında çalışan yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

9)Malzemelerin, TSE, CE, uluslararası standartlara ve şartnamelere uygun ve kaliteli olarak imalatı ile,  ithalatta ve uygulamada da standart şartların gözetilmesini sağlayacak doğrultuda çalışmalar yapmak.

10)Üretimde verimliliği arttırmak üzere her türlü teknolojik, ticari ve ekonomik araştırmalar yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu araştırmaların sonucu hakkında bilgilendirmek.

11)İlgili malzeme ihracatında koordinasyon sağlamak, ihracatın arttırılması için çalışmalar yapmak.

12)Teknoloji transferi, know-how ve lisans konularında ilgili kuruluşlar ile işbirliği yaparak üyelerine yardımcı olmak.

13)Pencere ve kapı sektörü ve üyeleri ile ilgili kanun, , tüzük, yönetmelik, kararname, plan, program konularında görüşleri tespit etmek ve yetkili merciler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak.

14) İlgili malzemeleri tanıtmak üzere yurt içi ve yurt dışında sergiler ve fuarlar açmak veya açılan sergi ve fuarlara katılmak, katılmayı teşvik etmek.

15)Türkiye’de sağlıklı konut üretimi ile diğer üstyapı inşaatı politikalarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi için araştırma, yayın, toplantı ve seminerler yapmak.

16)Türkiye’de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş insanlarının  Dernekle işbirliği içinde olmalarını organize etmek, pencere ve kapı sanayisinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesini özendirmek.

17)Türk pencere ve kapı malzemesi sanayisinin, dünyada rekabet gücünün oluşturulması ve arttırılması için uyarıcı ve yol gösterici çalışmalar yapmak.

18)Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki Dernekler başta olmak üzere; Derneğin amaçlarına paralel amaçlar taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve ulusal çıkarlarımıza aykırı faaliyetlerde bulunmayan yabancı Derneklerle ve diğer ilgili uluslararası mali kurum ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurtdışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılmak,

19)Derneğin amacına yönelik  faaliyetleri için radyo, televizyon, yazılı basın, sosyal medya gibi tüm iletişim olanaklarından faydalanmak; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller tertip etmek, yerli, yabancı sergi ve fuarlara katılım için gerekli girişimleri yapmak, uluslararası tanıtım faaliyetlerinde bulunmak

20)Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak Genel Kuruldan aldığı yetkiyle, gayrimenkul satın alabilir, satabilir, ipotek de dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi hakları iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, Derneğe ait taşınmazları kiraya verebilir, taşınmazları üzerine rehin ve ipotek kabul edebilir,

21)İlgili mevzuat çerçevesinde, İktisadi İşletme kurabilir, üyelerinin sosyal dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak üzere lokal ve sosyal tesis açabilir, işletebilir, işlettirebilir.

ÜYELİK HÜKÜMLERİ
MADDE-5

18 yaşını bitirmiş herkes derneğe üyelik için, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvurabilir.

Bu başvurudaki yeterlilik koşulları aşağıdaki gibidir:
1-Müracaat eden kişi plastik, alüminyum, ahşap, sac – demir veya bu malzemelerin birleşimi  kapı ve pencere sistemleri, cam, pencere ve/veya aksesuar, üretimi, satış ve pazarlaması konusu ile iştigal eden  gerçek kişi ve/veya şirket sahibi, ortağı, yöneticisi, şirket temsilcisi, iş adamı ve sanayici niteliklerini kapsamalıdır.
2-Dernek  üyeliği  için başvuruda bulunan kişi, üyelik başvurusu için  gerekli bütün belgeleri ibraz etmelidir.
3-Dernek üyeliği için başvuruda bulunan kişi   üyelik için belirlenen aidatları ödemeyi taahhüt eder.
4- Dernek üyeliği için başvuruda bulunan kişi   Dernek tüzüğünün ve Derneğin üyeliğini kabul ettiği Birlik ve bağlayıcı üst kuruluşların  bağlayıcı kurallarına uymayı taahhüt ederler.

Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin Dernek  üyeliği, Türkiye’deki yasal koşulları yerine getirmesiyle mümkündür.

Fahri Üyelik; plastik, alüminyum, ahşap, sac – demir veya bu malzemelerin birleşimi  kapı ve pencere sistemleri, cam, pencere ve/veya aksesuar, üretimi, satış ve pazarlaması konusu ile iştigal eden  gerçek kişi ve/veya şirket sahibi, ortağı, yöneticisi, şirket temsilcisi, iş adamı ve sanayici nitelikleri dışında kalıp, derneğe maddi ve manevi katkısı olanlardan Yönetim kurulu kararı ile uygun  görünenler, fahri üye olurlar. Aidat ödemezler.
Fahri üyelerin genel kurullarda oy hakkı yoktur. Genel Kurul kararı ile oluşturulan   yönetim organlarına seçilemezler.

ÜYELERİN HAKLARI, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Madde 6.1

1-Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye yazılı dilekçe ile istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma ,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarının ödenmesine engel olmayıp, Üye’nin ayrılma tarihine kadar olan borçlarının ödenmesi zorunludur.

2-Üye Dernekler Kanunu ve konu ile ilgili yasal mevzuatta Dernek üyesine  tanınan tüm haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir (1) oy hakkı olup oyunu bizzat veya usulüne uygun şekilde tayin ettiği  yazılı  vekili aracılığı ile  kullanır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde6.2

Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. Üyelikten çıkarılmayı gerektiren nedenler aşağıda belirtilmiştir.

Üyenin dernek amaçlarına aykırı söz ve davranışlarda bulunması.

Birlik çalışmalarına her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta ve engellemekte olması,

Sosyal ve ahlaki kişilik özellikleri nedeniyle  Dernek amacı ve ilkeleri ile bağdaşmaz kişilikte olduğu  en az beş(5) Dernek üyesinin yazılı başvurusu üzerine  Yönetim Kurulunca verilen karar ile belirlenenler,

Dernekten yetki almaksızın derneği maddi ve manevi yükümlülük altına sokanlar.

Üyenin ölmesi

Üyenin, üye olma koşullarını yasal veya başka bir nedenle yitirmiş olması.

Üyelik ödentisinin altı (6) ay ödenmemiş olması.(Her yılın Ocak ayını takip eden 6 ay içinde üyelik aidatını ödememek)

Genel kurul ve yönetim kurulu kararına uymayanlar.

Dernekten çıkan veya çıkarılan dernek üyesinin ismi ,üye kayıt defterlerinden silinir. Üyeliğine son verilen kişi dernek ve bağlı kuruluşlarından maddi ve manevi hak iddia edemez. Üyelikten çıkarılmasının ardından Dernek ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilgisi kalmaz .Derneğe ait dernek ibaresini taşıyan tüm basılı ve görsel tanıtım malzemelerini iade eder ve dernek logosunu kullanamaz.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 7

Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir:
1) Genel Kurul
2) Yönetim Kurulu
3) Denetim Kurulu

GENEL KURUL
MADDE-8

Genel Kurul Derneğin en yüksek ve en yetkili karar organıdır. Genel Kurul genel merkez asıl üyelerinden oluşur.

Dernek Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak OCAK ayı sonuna kadar üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.

1-Genel kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ya da bir an önce görüşülmesinde yarar bulunan önemli ve zorunlu konuların varlığı halinde, Yönetim Kurulunun kararıyla olağanüstü toplantıya çağrılır. Ayrıca, Genel Kurul, Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar ve başvuru üzerine veya  Dernek Üyelerinin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu üzerine, Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü olarak toplantıya çağrılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı, genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul toplantısında, gündeme madde eklenmesine dair öneride bulunulamaz.

Denetim Kurulunun talebi veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmaz ise Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

2-Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu Üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan Üyeler genel kurul toplantısına katılabilirler, ancak Dernek Organlarına seçilemez,  seçime de katılamaz, oy kullanamazlar.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üyeler, belirlenen toplantı tarihinden en az on beş (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, kararlaştırılan günde toplantının yapılması için gerekli olan çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

3-Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılır. Genel Kurula katılacak Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi” deki (Hazirun Cetvelindeki) isimleri  karşısına imza atıp Genel Kurul Giriş Kartı almak suretiyle toplantıya girebilirler. İmzalanan çizelgeye göre genel kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar için gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamamasına dair Dernek Başkanı ile Genel Sekreter tarafından ortak bir tutanak düzenlenir.

Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır.

Açılışın ardından  toplantıyı idare etmek üzere Üyeler arasından açık oyla ve adi çoğunlukla toplantının düzenini ve sağlıklı yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlamak üzere bir Divan başkanı, genel kurul tarafından gerekli görülen sayıda  Sayman ve Divan Katibi seçimi yapılır.  Toplantının yönetimi Divan Başkanı tarafından yapılır.  

Başkanlık Divanı Genel Kurul müzakerelerini idare etmek ve gerekli zabıtları tutmakla görevlidir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenlerler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir.Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı ve imzalı belge ile görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur..

TOPLANTI YETER SAYISI

4-Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ ne göre Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listedeki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’nün ilk toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

5-Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel Kurulda kararlar tüzükte açık hüküm bulunmayan haller dışında açık oy ile alınır. Dernek organları seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamazlar. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi ve tüzük değişikliklerinde kararlar katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınır.

Dernek organlarının seçiminde gizli oy ve açık tasnif usulü uygulanır ve oylar zarf içinde oy sandığına atılır.

Yapılacak seçimlerde en çok oy alan üyeler asıl, daha az oy alanlar yedek üyeliğe seçilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-9

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1)Dernek organlarının asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,


2)Dernek Tüzüğü’ nün değiştirilmesi,


3) Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi ve/veya  edilmemesi


4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin ve yıllık aidatın aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,


5) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,


6) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, Vakıf, Federasyon ve Konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,


7) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,


😎 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,


9)Derneğin fesih edilmesi,


10) Yönetim Kurulunun verdiği ihraç kararlarına karşı yapılan itirazları görüşerek karara bağlamak,


11) Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


12) Kamu yararına çalışan Dernek sayılabilmek için başvuru yapması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.


13) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmeliklerin kabul edilmesi,


14) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen Komite ve Komisyonların kurulmasına karar vermek veya Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş Komite ve Komisyon çalışmalarını ilk toplantısında kabul veya reddetmek veya varlıklarına son vermek.

YÖNETİM KURULU
MADDE 10

Yönetim Kurulu, Dernek asil Üyeleri arasından Genel Kurulun iki yıl için gizli oyla seçeceği 7 (YEDİ) asil üye ve 7 (YEDİ) yedek üyeden oluşur.


Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.


Görev ve yetkilendirme süresi  biten Üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul’ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.


Yönetim Kurulu Başkanı, üst üste iki seçim döneminden sonra en az bir dönem ara vermeden tekrar başkanlık görevi yapamaz.


Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.


Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile istifa etmiş sayılabilir. Boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Yardımcılarından biri Başkanlık eder.


Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından belirlenen Başkan Yardımcılarından biri başkanın bütün yetkilerine sahiptir.


Dernek adına açıklama yapma yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa Başkan Yardımcılarından biri, o da yoksa Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.
Yönetim Kurulu bir yıl içinde en az altı defa, Başkan veya Başkan Yardımcılarından birinin çağrısıyla ve saptadığı günde Yönetim Kurulu Üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE-11

Yönetim Kurulu aşağıda yazılı konuları karara bağlar ve uygular:


1) Dernek Başkanının yukarıdaki maddede yazılı yetkileri saklı kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi Üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,


2) Derneği yasal mevzuat hükümleri  ve Dernek Tüzüğü’nün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,


3) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak,


4) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, bütçeye uygun harcamalar yapmak,


5) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilâtını sağlamak,


6) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurul ’u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,


7) Genel Sekreteri ve çalışma koşullarını tayin etmek,


8) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, ceza ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,


9) Genel Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak,


10) Gerektiğinde Üyelere disiplin cezası vermek, ;Üyelere uyarılarda bulunmak,


11) Üyeliği teklif edilenlerin kabul ve reddi hakkında karar vermek,


12) Davaya vekâlet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragat kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekâletname vermek,


13) Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.


14) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek.


15) Dernek Organları ve adres değişikliklerini otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek.


16) Genel Kuruldan aldığı yetkiye dayanarak şubeler açılmasına karar vermek.


17) Dernek  Tüzüğü’nün gerektirdiği düzenleyici belgeleri  hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve gerekli yönergeleri hazırlayıp yürürlüğe koymak,


18) Yürütme Kuruluna gerekli talimatlar vermek.

YÖNETİM KURULU’NUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.


Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

DENETİM KURULU
MADDE-12

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından iki yıl süre için gizli oy ile 3( üç) asil ve 3  (üç) yedek üye seçilerek Denetim Kurulu oluşturulur. Asil üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asil üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetim Kurulu denetim görevini en az altı ayda bir yapar ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.


Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış olur.


Denetim Kurulu Derneğin finansal performansını, Yönetim Kurulu uygulamalarının uyumunu, Dernek faaliyetlerinin kanuni zorunluluklara, denetleme ve muhasebe prensiplerine, Derneğin yönetim ilkelerine, iş etiğine ve kurumsal yönetim ilke ve değerlerine uygunluğunu denetler.

GENEL SEKRETER
MADDE-13

Derneğin çalışmalarını yürütmek ve alınan kararları uygulamak üzere Yönetim Kurulu tarafından ücretli ve sözleşmeli bir Genel Sekreter atanır. Genel Sekreter ’in görev ve yetkileri aşağıdadır:


1) Yönetim Kurulu’na karar alma aşamalarında kaynak oluşturması amacıyla alternatifleri ve ön çalışmaları hazırlamak, Yönetim Kurulu’nun belirlediği stratejilere yönelik planlama ve yönetimin yapılmasını sağlamak,


2) Yönetim Kurulu kararlarının uygulamaya alınmasını sağlamak amacıyla, mali kaynaklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları ve ilgili iş süreçlerini etkin olarak yönetmek,


3) Derneğin etkin yönetimini sağlamak amacıyla, yıllık çalışma programı ve bütçeyi hazırlamak, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak üzere Yürütme Kurulu’na ön çalışma olarak sunmak, onay sonrasında gerekli aksiyon planlarını hazırlayarak gerçekleşmelerini sağlamak,


4) Derneğin etkinliğini artırmak amacıyla, Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler çerçevesinde Derneği yurtiçi-yurtdışında temsil etmek ve Derneğin dış ilişkilerini yürüterek koordinasyonu sağlamak ,


5) Kurulların etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Yönetim ve Yürütme Kurulu’nu toplantıya çağırmak ve Yönetim Kurulu Başkanına danışarak toplantı gündemlerini hazırlamak,


6) Derneğin, kurumlar ve toplum nezdinde, olumlu imajını oluşturmak ve kuvvetlendirmek amacıyla bu önceliğe uygun şekilde faaliyette bulunmak ve işbirlikleri oluşturmak,


7) Sektörde ihtiyaç duyulan alanlarda Türkiye ve dünyada gündemi ve öncelikleri takip etmek, bilgi oluşturmak, sinerji yaratmak, üretilen sonuçlarla farkındalık yaratmak ve yönlendirici olmak amacıyla, komite çalışmalarında koordinasyon ve etkinliği sağlamak, gerekli toplantılara katılmak,


8) Mali kaynakların etkin yönetimini sağlamak amacıyla, Dernek gelirlerinin zamanında tahsil edilmesini sağlamak, iktisadi işletmeye gelir sağlayıcı faaliyetler oluşturmak ,


9) Ana Tüzüğün öteki maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,


10) Kendisine bağlı süreç ve bölümlerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; gerekli kontrolleri yapmak, gelişim alanlarını saptamak, bu alanlarla ilgili aksiyon planlarını çıkarmak ve planları uygulamak


Genel Sekreter ayrıca görev tanımında belirlenen ve ihtiyaç halinde güncellenen görevlerden de sorumludur.

MALİ HÜKÜMLER
MADDE-14

Derneğin hesap ve çalışma dönemi 1 Ocak’ da başlar ve 31 Aralık’ ta biter.


Derneğin bütçesi gelir ve gider çizelgelerinden oluşur


Çalışma dönemi bitimi ile her yıl olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar geçecek süre içinde yapılacak gider harcamaları bir önceki bütçede öngörülen ödenekler dahilinde yapılır

DERNEĞİN BORÇLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ     
MADDE-15

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için sürdüreceği faaliyetlerde gerekli gördüğü taktirde Genel Kurul kararı ile bankalardan, Üyelerinden veya diğer tüzel kişiliklerden borç alabilir. Bankalar haricinde yapılan borçlanmaların geri ödenmesinde borç miktarına en fazla Merkez Bankasının aylık veya yıllık faiz oranlarında artış yapılabilir. Bankalara yapılacak borçlanmalarda bankanın uygulayacağı faiz miktarı geçerlidir. Dernek aynı şekilde 5253 sayılı kanunun 10.maddesine göre yardım alabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE-16

Derneğin gelirleri;


1)Üyelik aidatı, derneğe giriş ödentisi, Giriş ödentisinin tamamı üyeliğe kabul sırasında; yıllık ödenti ilgili yılda İç Yönetmelikte belirtildiği şekilde tahsil edilir. Yıllık ödenti ilk yıl için üyelik başvuru tarihi Temmuz, Ağustos, Eylül ayı ise %50, Ekim ayı ve sonrası ise % 25 oranında hesaplanarak tahsil edilir. Yıllık ödenti ödenmesinde gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.


2) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, Spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,


3) Banka faizleri ve benzeri gelirler,


4) Her türlü koşullu ya da koşulsuz vasiyet alacakları,


5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,

DERNEĞİN TUTULMASI MECBURİ DEFTER VE EVRAKI
MADDE-17

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.


A-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
a-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik belgeleri, derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödenekleri giriş çıkış ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
c-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
d-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
e- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
f-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.


B-Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendin 1,2,3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
B-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

GELİR VE GİDER USÜLLERİ
MADDE-18

Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgeleri saklama süresi (5) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde yazılı hükümleri uygulanır.


Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
MADDE-19

Derneğin iç denetimi, Dernek tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Genel Kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmeliklerde belirtilecek usul ve yöntemlerle de iç denetim sağlanabilir.


Dernek gerekli görülmesi halinde özel denetim kurulları tarafından da denetlenebilir. Yönetim Kurulu denetimi yapan üyeler ya da kurumlara her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE-20

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

1- Tüzük hükümleri olağan ve olağanüstü toplantı gündeminde Genel Kurulca değiştirilebilir. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.


Tüzük değişikliği kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğuyla alınabilir.

FESİH VE TASFİYE

2- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir;

a) Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için kanun ve tüzük hükümlerine göre üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar her iki toplantıda da hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
c) Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.
d) Dernek fesih olduktan sonra Derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir dernek veya vakfa devir edilir.
e) Tasfiye ve devir işlemleri kanun hükümlerine göre yapılır.

KOMİTELER KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA KOLLARI

3- Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için, gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda; kurul, komite, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturabilir.

YÖNETMELİKLER

4- Dernek ana tüzüğü hükümleri, Genel Kurul tarafından kabul edilecek Yönetmelikler ve Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Yönergeler hükümlerine göre uygulanır.
Dernek Kurullarının nasıl çalışacağı, faaliyetlerini ne şekilde yürüteceği, Üye kabul koşullarıyla ödentilerin miktar ve ödeme zamanlarının nasıl belirleneceği İç Yönetmelikte ayrıntılı şekilde gösterilir.

YÜRÜRLÜK

4- Bu tüzük, Mülki Amirlik tarafından onaylandığı tarihten sonra Dernek Başkanlığına yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

5- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.